Privacy Policy

Beste klant,
In overeenstemming met de verplichtingen die zijn vastgelegd in de Europese privacyverordening EU/2016/679 (AVG), informeren wij u dat Bassano Selle SRL, met hoofdkantoor in Via Castellana 36, ​​​​CAP 31039, City of Riese Pio X, Province TV , PEC sellebassano@pec .it, btw-nummer 02143650261, belastingcode 02143650261, geregistreerd in het TV-ondernemingsregister, TV REA-nummer 191110, verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die naar ons zijn of kunnen komen, van u of door anderen onderwerpen – toegekend/gecommuniceerd tijdens de relatie met onze structuur.

De behandeling van de gegevens, vrijelijk door u verstrekt of op een andere manier verzameld, zal worden uitgevoerd met inachtneming van de geldende privacyregels; gebaseerd op de beginselen van juistheid, wettigheid en transparantie en uitgevoerd met inachtneming van de beginselen van relevantie, volledigheid en niet-overmaat.

De gegevens worden alleen verzameld en geregistreerd voor de in punt 1) genoemde doeleinden en worden voor deze doeleinden bewaard voor een periode van maximaal 10 jaar vanaf de verzameling voor administratieve en boekhoudkundige doeleinden en maximaal 24 maanden vanaf de verzameling voor commercialisering.

1.Daarom informeren wij u, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 13) van de Europese privacyverordening UE/2016/679 (AVG), dat de gegevens die u ons verstrekt, zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor de normale ontwikkeling van institutionele activiteiten en/of voorzien door het maatschappelijk doel;
 • Voor behoeften in verband met het sluiten van contracten en opdrachten, hun uitvoering, wijzigingen of latere variaties en voor elke verplichting voorzien voor de uitvoering ervan;
 • Voor operationele, organisatorische, management-, fiscale, financiële, verzekerings- en boekhoudkundige behoeften met betrekking tot de tot stand gekomen contractuele en/of precontractuele relatie;
 • Om te voldoen aan elke vorm van verplichting die is vastgelegd door wetten, voorschriften of gemeenschapswetgeving;
 • Voor het registreren, beheren en opslaan van logs van eventuele toegang tot de corporate website, het corporate informatiesysteem en de corporate kantoren;
 • Voor toegangscontrole, bedrijfsbeveiliging en videobewaking;
 • Om de behoeften van de leveringsmodaliteiten van de producten/diensten, de voortgang van de relaties met leveranciers en de analyse en het beheer van risico’s in verband met de contractuele relatie te bewaken;
 • Voor traditionele marketingactiviteiten zoals: het versturen van brochures, catalogi en commerciële en/of technische documentatie per post en telefoongesprekken met een telefoniste (mits uw uitdrukkelijke toestemming is verkregen);
 • Voor marketingactiviteiten met geautomatiseerde of gelijkaardige tools zoals: E-mail, Instant Messaging, Chat en telefoongesprekken zonder telefoniste (onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming);
 • Voor online marketing, webmarketing en webreclameactiviteiten (onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming). – n) Voor het opstellen van profielen en/of het beheer van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen (onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming).

2. De behandeling wordt gedeeltelijk geautomatiseerd uitgevoerd en kan bestaan ​​uit de volgende handelingen:

 • Verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren;
 • Overleg en gebruik;
 • Selectie, extractie, vergelijking;
 • Interconnectie.

De behandeling zal worden uitgevoerd zowel met behulp van papieren dragers als met behulp van geschikte elektronische, computer- en telematische hulpmiddelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen in overeenstemming met de bepalingen van art. 32) van de Europese privacyverordening EU/2016/679 (AVG).

Bij het uitvoeren van verwerkingen worden echter steeds alle beveiligingsmaatregelen van technische, computer-, organisatorische, logistieke en procedurele aard genomen om het wettelijk vereiste minimumniveau van gegevensbescherming te waarborgen. De hierboven vermelde methodologieën die voor de behandeling worden toegepast, garanderen alleen toegang tot de gegevens voor de onderwerpen vermeld in de punten 4) en 5).

3.De gegevensvoorziening is:

 • Essentieel en vereist niet uw toestemming voor alle essentiële persoonsgegevens voor het correct aangaan, beheren en voortzetten van de commerciële en/of contractuele relatie;
 • Optioneel voor gegevens waarvoor toestemming is vereist.

Elke weigering, zelfs legitiem, om alle of een deel van de bovenstaande gegevens te verstrekken, kan de goede werking van de relatie met onze structuur in gevaar brengen en, in het bijzonder, voor de persoonsgegevens die eerder als verplicht en essentieel werden gedefinieerd, zou kunnen resulteren in de onmogelijkheid voor ons . het uitvoeren van de normale bedrijfsuitoefening en het regelmatig afleveren van de gevraagde producten/diensten.

4. De onderwerpen of categorieën van onderwerpen die mogelijk kennis hebben van de gegevens of aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld, zijn de volgende:

 • Wettelijk Vertegenwoordiger van de Behandelmanager;
 • Gegevensverwerkers (klantenservice, marketing);
 • Verantwoordelijk voor de behandeling.

Persoonsgegevens kunnen ook openbaar worden gemaakt, maar alleen in geaggregeerde, anonieme vorm en voor statistische doeleinden.

5. Indien de verwerking ook betrekking kan hebben op persoonsgegevens die behoren tot de categorie “persoonlijke” gegevens (d.w.z. gegevens die geschikt zijn om raciale en etnische afkomst, religieuze, levensbeschouwelijke of andere overtuigingen, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, verenigingen of politieke organisaties, van een religieuze , filosofische, politieke of uniale aard, evenals persoonlijke gegevens die geschikt zijn om de gezondheidstoestand en het seksuele leven te onthullen), zal de behandeling worden uitgevoerd binnen de grenzen aangegeven door de Algemene Autorisaties van de Garant van Privacy, volgens de verstrekte methoden bij wetsbesluit 196/03, gewijzigd bij wetsbesluit nr. 101/2018, en voor de doeleinden die strikt noodzakelijk zijn voor de normale ontwikkeling van de activiteit van het bedrijf, van operaties die verband houden met de levering van producten/diensten en de naleving van contractuele en/of wettelijke/reglementaire verplichtingen.

In dit geval zijn de onderwerpen of categorieën van onderwerpen die de gevoelige gegevens kunnen kennen of aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld, de volgende:

 • Wettelijk Vertegenwoordiger van de Behandelmanager;
 • Verantwoordelijk voor de behandeling.

6. Persoonsgegevens kunnen ook worden meegedeeld aan overheidsinstanties, politiediensten of andere publieke en private subjecten, maar uitsluitend om te voldoen aan wettelijke, reglementaire of gemeenschapsverplichtingen. De gegevens in kwestie zullen niet worden meegedeeld aan andere onderwerpen dan die voorzien in deze informatie en in geen geval zullen de gegevens die geschikt zijn om de gezondheidstoestand van de belanghebbende te onthullen, worden bekendgemaakt.

7. De gegevens kunnen worden verwerkt en doorgegeven, voor de doeleinden vermeld in punt 1) en volgens de modaliteiten vermeld in punt 2), ook aan personen die zich bevinden in landen die behoren tot de Europese Unie en/of buiten de Europese Unie op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

8. U kunt in ieder geval te allen tijde bij de Wettelijke Vertegenwoordiger van de Verwerkingsverantwoordelijke een kopie opvragen van uw persoonsgegevens, informatie over de plaats waar uw persoonsgegevens worden verwerkt en een bijgewerkte lijst met de identificatiegegevens van alle Leidinggevenden. van de Behandeling en van de Systeembeheerders die bevoegd zijn om uw gegevens te verwerken.

9. U kunt op elk moment vrijelijk de gegeven toestemming intrekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de tot dan toe uitgevoerde behandeling, en de volgende rechten van de belanghebbende partij uitoefenen tegen de gegevensbeheerder waarin is voorzien in de Europese Privacyverordening EU /2016/679 en bij wetsbesluit 196/03, gewijzigd bij wetsbesluit nr. 101/2018:

 • Toegang
 • Correctie
 • Annulering
 • Oppositie

Bassano Selle SRL