PRIVACYBELEID

Geachte klant,

In overeenstemming met de verplichtingen die zijn vastgelegd in de Europese privacyverordening EU / 2016/679 (GDPR), informeren wij u hierbij dat Bassano Selle SRL, met maatschappelijke zetel in Via Castellana 36, ​​postcode 31039, Città Riese Pio X, TV-provincie, PEC sellebassano @ pec .it, btw-nummer 02143650261, belastingcode 02143650261, geregistreerd in het TV Companies Register, REA TV-nummer 191110, als gegevensbeheerder, verwerkt de persoonlijke gegevens over u en die daar zijn of kunnen komen – van u of door andere onderwerpen – verleend / gecommuniceerd tijdens de relatie met onze structuur.

De verwerking van gegevens die u gratis verstrekt of anderszins verzameld heeft, zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende privacyregels; gebaseerd op de principes van correctheid, rechtmatigheid en transparantie en uitgevoerd in overeenstemming met de principes van relevantie, volledigheid en niet overdreven.

De gegevens worden uitsluitend verzameld en geregistreerd voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in punt 1) en worden voor deze doeleinden bewaard gedurende een periode van maximaal 10 jaar vanaf het verzamelen ervan voor administratieve en boekhoudkundige doeleinden en niet langer dan 24 maanden na het verzamelen ervan met het oog op marketing.

1.Daarom informeren wij u, volgens de bepalingen van artikel 13) van de Europese privacyverordening EU / 2016/679 (GDPR), dat de gegevens die u verstrekt voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Voor een vlotte uitvoering van institutionele en / of activiteiten voorzien door het bedrijfsdoel;
 • Voor behoeften in verband met de bepaling van contracten en opdrachten, de uitvoering ervan, latere wijzigingen of variaties en voor elke verplichting die is voorzien om daaraan te voldoen;
 • Voor operationele, organisatorische, bestuurlijke, fiscale, financiële, verzekerings- en boekhoudkundige behoeften in verband met de tot stand gekomen contractuele en / of precontractuele relatie;
 • Om te voldoen aan elke vorm van verplichting waarin wetten, voorschriften of gemeenschapswetgeving voorziet;
 • Voor de registratie, het beheer en de opslag van logs van elke toegang tot de bedrijfswebsite, het bedrijfsinformatiesysteem en bedrijfskantoren;
 • Voor toegangscontrole, bedrijfsbeveiliging en videobewakingsdoeleinden;
 • Voor het bewaken van de leveringsmethoden van producten / diensten, de voortgang van de relaties met leveranciers en de analyse en het beheer van de risico’s verbonden aan de contractuele relatie;
 • Voor traditionele marketingactiviteiten zoals: het versturen van brochures, catalogi en commerciële en / of technische documentatie per post en telefoontjes met de telefoniste (na het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming);
 • Voor marketingactiviteiten met geautomatiseerde of vergelijkbare tools zoals: E-mail, Instant Messaging, Chat en telefoongesprekken zonder telefoniste (onder voorbehoud van het verkrijgen van uitdrukkelijke toestemming van u);
 • Voor online marketing, webmarketing en webreclame-activiteiten (onder voorbehoud van het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming). – n) Voor profilering en / of beheer van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen (onder voorbehoud van het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming).

2. De behandeling wordt gedeeltelijk geautomatiseerd uitgevoerd en kan bestaan ​​uit de volgende operaties:

 • Verzameling, registratie, organisatie en conservering;
 • Raadpleging en gebruik;
 • Selectie, extractie, vergelijking;
 • Interconnectie.

De behandeling zal worden uitgevoerd zowel met behulp van papieren dragers als met behulp van elektronische, IT- en telematicamiddelen die geschikt zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen in overeenstemming met de bepalingen van art. 32) van de Europese privacyverordening EU / 2016/679 (GDPR).

Bij het uitvoeren van de verwerkingen zullen echter altijd alle technische, IT-, organisatorische, logistieke en procedurele beveiligingsmaatregelen worden genomen, zodat het wettelijk vereiste minimumniveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd. De hierboven vermelde methodologieën, toegepast voor de behandeling, garanderen toegang tot de gegevens alleen voor de onderwerpen gespecificeerd in punten 4) en 5).

3.Het verstrekken van gegevens is:

 • Onmisbaar en vereist niet uw toestemming voor alle essentiële persoonsgegevens voor een correcte vestiging, beheer en voortzetting van de commerciële en / of contractuele relatie;
 • Optioneel voor gegevens waarvoor toestemming is vereist.

Elke weigering, zij het legitiem, om alle of een deel van de bovenstaande gegevens te verstrekken, zou de goede werking van de relatie met onze structuur in gevaar kunnen brengen, en met name voor persoonsgegevens die als verplicht en onmisbaar zijn gedefinieerd, zou kunnen resulteren in de onmogelijkheid van onze kant om de normale gang van zaken en de regelmatige levering van de gevraagde producten / diensten uit te voeren.

4. De onderwerpen of categorieën van onderwerpen die kennis kunnen nemen van de gegevens of aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt, zijn als volgt:

 • Wettelijke vertegenwoordiger van de gegevensbeheerder;
 • Gegevensverwerkers (klantenservice, marketing);
 • Personen verantwoordelijk voor de behandeling.

Persoonlijke gegevens kunnen ook worden bekendgemaakt, maar alleen in geaggregeerde, anonieme vorm en voor statistische doeleinden.

5. Als de verwerking ook betrekking zou kunnen hebben op persoonsgegevens die binnen de categorie van “bepaalde” gegevens vallen (dwz gegevens die geschikt zijn om raciale en etnische afkomst te onthullen, religieuze, filosofische of andere overtuigingen, politieke opvattingen, naleving van partijen) , vakbonden, verenigingen of organisaties van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsaard, evenals persoonsgegevens die geschikt zijn om de toestand van gezondheid en seksleven te onthullen), zal de behandeling worden uitgevoerd binnen de limieten die zijn aangegeven door de algemene machtigingen van de privacygarantie, volgens de methoden voorzien bij Wetsbesluit 196/03, zoals gewijzigd bij wetsbesluit nr. 101/2018, en voor de doeleinden die strikt noodzakelijk zijn voor de goede bedrijfsvoering, de operaties met betrekking tot de levering van producten / diensten en de nakoming van contractuele en / of wettelijke / reglementaire verplichtingen.

In dit geval zijn de onderwerpen of categorieën van onderwerpen die zich bewust kunnen worden van de gevoelige gegevens of aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld, de volgende:

 • RWettelijke vertegenwoordiger van de gegevensbeheerder;
 • Personen verantwoordelijk voor de behandeling.

6. Persoonsgegevens kunnen ook worden bekendgemaakt aan overheidsinstanties, politiediensten of andere openbare en particuliere onderwerpen, maar uitsluitend om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voorschriften of gemeenschapswetgeving. De gegevens in kwestie zullen niet worden bekendgemaakt aan andere onderwerpen dan die in deze verklaring en de gegevens die geschikt zijn om de gezondheidsstatus van de belanghebbende te onthullen, zullen in geen geval worden bekendgemaakt.

7. De gegevens kunnen voor de in punt 1) bedoelde doeleinden en volgens de in punt 2) bedoelde methoden worden verwerkt en overgedragen, ook aan onderwerpen die in landen die tot de Europese Unie en / of buiten de Europese Unie behoren op de basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

8. In ieder geval kunt u de Juridische Vertegenwoordiger van de Verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde altijd om een ​​kopie van uw persoonsgegevens, informatie over de locatie waar uw persoonsgegevens worden verwerkt en een bijgewerkte lijst met de identificatiegegevens van alle Gegevensverwerkers vragen. en systeembeheerders die bevoegd zijn om uw gegevens te verwerken.

9.U kunt op elk moment de gegeven toestemming vrijelijk intrekken, zonder enige last en nadeel voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot dat moment is uitgevoerd, en de volgende rechten van de belanghebbende partij jegens de gegevensbeheerder uitoefenen, zoals bepaald in de Europese EU-privacyverordening / 2016/679 en wetsbesluit 196/03, zoals gewijzigd bij wetsbesluit nr. 101/2018:

 • Toegang
 • Toegang
 • Annulering
 • Oppositie

Bassano Selle SRL